×

Aplikimi është bërë me sukses.
Shumë shpejt stafi i BCS do të ju kontaktoj.
Ju faleminderit.

Kthehu tek Kryefaqja
×

Diçka shkoi gabim gjatë procesit të aplikmit
Provoni përsëri.

Kthehu tek Kryefaqja

I/E nderuar,

Aplikimi juaj mund të behet vetëm pas ngarkimit (upload) të dy dokumenteve - Letrës motivuese dhe CV-së.

Ju lutem ngarkoni ato dhe shtypni butonin Apliko.

Viti akademik 2022/23

Apliko tani

Viti akademik 2022/23

.NET Core Programming

Ky trajnim ju mëson gjithçka që ju nevojitet për të zhvilluar aplikacione C# të shkruara mirë, të lexueshme, të mirëmbajtura dhe efikase për platformën Microsoft .NET Core. Aplikimi sistematik i metodave të zhvillimit garanton përfundimin me sukses të projekteve komplekse softuerike. Sigurimi i shembujve praktik të dobishëm, përkatës që pasqyrojnë skenarë të botës reale do të jetë një prioritet për këtë temë. Projekti konsiderohet i suksesshëm nëse realizimi i tij kryhet me cilësi të pranueshme, në kohën e planifikuar dhe me çmimin e parashikuar. Një qasje e tillë mundëson zhvillim me cilësi të lartë dhe çmime konkurruese.

Përshkrimi

Qëllimi i këtij trajnimi është të ndihmojë kursantët me njohuri moderne në zhvillimin e aplikacioneve që “drejtohen te objektet” për sa i përket mënyrës së zhvillimit dhe proceseve përcjellëse, parakusht ky i domosdoshëm gjatë analizave më të detajuara për më të përshtatshmet. formularët për të shkruar kodin e mirëpërcaktuar dhe lehtësisht të mirëmbajtur.

Çka përmban trajnimi?

 • Introduction to Programming, Variables
 • Irritations, Conditions and Functions
 • Defining Classes and Objects
 • Class methods
 • Access Modifiers and Encapsulation
 • Inheritance and Interfaces
 • Access Levels by Class, Delegation, Views, Controllers, Templates, to the Database
 • Entity Frameworks
 • Advanced Encapsulation
 • Models
 • API, MVC
 • Architecture levels
 • Principles of encapsulation
 • Design patterns
 • Code refactoring

Çka përfitoni nga ky trajnim?

 • Kursanti do të jetë I aftë në përdorimin e funksioneve dhe itermeve në kod si dhe njohuri në funksionalitetin e kushtëzimeve.
 • Njohuri në krijimin e klasave dhe objekteve, përcaktimin e modifikuesit e qasjes në raste të ndryshme.
 • Njohuri në exceptions dhe rëndesinë e tyre.
 • Njohuri në teknika të enkapsulimit të klasave.
 • Njohuri në përdorimin e MVC në aplikacione.
 • Njohuri në krijimin e aplikacioneve duke përdorur arkitektura të sistemeve.
 • Njohuri në aplikimin e paterna të dizajnit nëpër kod dhe refaktorim sa më efikas të kodit.
 • Mundësi për punë praktike
 • Certifikatë që njihet edhe jashtë vendit
 • ECVET kredi

Kush mund të jetë pjesë e trajnimit?

 • Personat me njohuri elementare të punës me kompjuter
 • Personat me njohuri elementare të gjuhës angleze
Apliko

Kohëzgjatja

45 ore

Çmimi

199€