×

Aplikimi është bërë me sukses.
Shumë shpejt stafi i BCS do të ju kontaktoj.
Ju faleminderit.

Kthehu tek Kryefaqja
×

Diçka shkoi gabim gjatë procesit të aplikmit
Provoni përsëri.

Kthehu tek Kryefaqja

I/E nderuar,

Aplikimi juaj mund të behet vetëm pas ngarkimit (upload) të dy dokumenteve - Letrës motivuese dhe CV-së.

Ju lutem ngarkoni ato dhe shtypni butonin Apliko.

Viti akademik 2022/23

Apliko tani

Viti akademik 2022/23

Për ne

”British College of Sciences” është e akredituar nga Agjencia Kombëtare e Kualifikimit (AKK) dhe e licencuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI). Udhëhiqet nga profesionistë të dëshmuar për ndërmarrësi të suksesshme dhe inovacion, si dhe nga akademik me përvojë mbi 20 vjeçare në Industrinë e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit dhe mësimdhënie universitare e punime shkencore ndërkombëtare.

Studentët tanë përveç se do të përfitojnë dije që fitohet në shkollë për zhvillimin e softuerit dhe në laboratorët tanë profesional, ata do të pajisen edhe me certifikatat e moduleve përkatëse në ECVET kredi. Të gjitha ECVET kreditë e fituara në British College of Sciences mund të barten tek bartësit e arsimit të lartë dhe me vetëm disa provime shtesë fitojnë titullin Bachelor (BSc.)...

Diploma e British College of Sciences njihet gjithandej vendeve të Bashkimit Evropian e edhe përtej.

Përveç edukimit British College of Sciences ofron edhe inkubimin, nëpërmjet krijimit të “start-up” ndërmarrjeve, edhe përshpejtimin nëpërmjet konsulencës dhe identifikimit të tregjeve ndërkombëtare dhe përkushtohet për plasim të suksesshëm.

Lexo më shumë

Për ne

”PBC Academy” është e akredituar nga Agjencia Kombëtare e Kualifikimit (AKK) dhe e licencuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI)... Udhëhiqet nga profesionistë të dëshmuar për ndërmarrësi të suksesshme dhe inovacion, si dhe nga akademik me përvojë mbi 20 vjeçare në Industrinë e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit dhe mësimdhënie universitare e punime shkencore ndërkombëtare.

Studentët tanë përveç se do të përfitojnë dije që fitohet në shkollë për zhvillimin e softuerit dhe në laboratorët tanë profesional, ata do të pajisen edhe me certifikatat e moduleve përkatëse në ECVET kredi. Të gjitha ECVET kreditë e fituara në PBC Academy mund të barten tek bartësit e arsimit të lartë dhe me vetëm disa provime shtesë fitojnë titullin Bachelor (BSc.).

Diploma e PBC Academy njihet gjithandej vendeve të Bashkimit Evropian e edhe përtej.

Përveç edukimit PBC Academy ofron edhe inkubimin, nëpërmjet krijimit të “start-up” ndërmarrjeve, edhe përshpejtimin nëpërmjet konsulencës dhe identifikimit të tregjeve ndërkombëtare dhe përkushtohet për plasim të suksesshëm.

Lexo më shumë

Për ne

”PBC Academy” është e akredituar nga Agjencia Kombëtare e Kualifikimit (AKK) dhe e licencuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI). Udhëhiqet nga profesionistë të dëshmuar për ndërmarrësi të suksesshme dhe inovacion, si dhe nga akademik me përvojë mbi 20 vjeçare në .. Industrinë e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit dhe mësimdhënie universitare e punime shkencore ndërkombëtare.

Studentët tanë përveç se do të përfitojnë dije që fitohet në shkollë për zhvillimin e softuerit dhe në laboratorët tanë profesional, ata do të pajisen edhe me certifikatat e moduleve përkatëse në ECVET kredi. Të gjitha ECVET kreditë e fituara në PBC Academy mund të barten tek bartësit e arsimit të lartë dhe me vetëm disa provime shtesë fitojnë titullin Bachelor (BSc.).

Diploma e PBC Academy njihet gjithandej vendeve të Bashkimit Evropian e edhe përtej.

Përveç edukimit PBC Academy ofron edhe inkubimin, nëpërmjet krijimit të “start-up” ndërmarrjeve, edhe përshpejtimin nëpërmjet konsulencës dhe identifikimit të tregjeve ndërkombëtare dhe përkushtohet për plasim të suksesshëm.

Lexo më shumë

Vizioni

Akademi e Revolucionit Digjital

Misioni

Edukimi dhe aftësimi profesional i të rinjve në fushën e TIK-ut.

Vlerat

Ekselenca

Ekselenca është standardi i punës sonë. Programi anglez dhe procesi i mirëfilltë me të cilin punohet në BCS, mundësojnë që diploma të njihet gjithandej vendeve të Bashkimit Evropian, por edhe përtej.

Të mësuarit

Të mësuarit dhe ngritja e vazhdueshme profesionale e studentëve janë masat e suksesit tonë.

Inovacioni

Inovacioni është pasioni ynë. Falë kombinimit të teorisë dhe pjesës praktike në laboratorët profesional, BCS po bën sensacion në krijimin e “start up” dhe plasimin e produkteve e shërbimeve në tregjet ndërkombëtare.

Shkëmbimi i ideve

Shkëmbimi i lirë i ideve i bazuar në respekt të ndërsjellë dhe debat të hapur, synon të nxisë mendimin kritik, zbulimet dhe përgjegjësinë sociale.

Fleksibiliteti

Fleksibiliteti karakterizon të gjitha përpjekjet tona për të qenë të suksesshëm dhe lehtë të adaptueshëm për nevojat e tregut në epokën e revolucionit digjital.

Diversiteti

Diversiteti dhe gjithëpërfshirja e mundësojnë punën ekipore dhe shkëmbimin e ideve për të mirën BCS.

Punonjësit tanë

Punonjësit tanë janë aseti ynë kryesor. Çmojmë përkushtimin, kreativitetin, angazhimin profesional dhe mësimin e vazhdueshëm tek secili prej tyre.

Llogaridhënia

Llogaridhënia na bën të jemi përherë përgjegjës ndaj studentëve, njëri-tjetrit dhe publikut.

Vlerat

Ekselenca

Ekselenca Ekselenca është standardi i punës sonë. Programi anglez dhe procesi i mirëfilltë me të cilin punohet në British College of Sciences, mundësojnë që diploma të njihet gjithandej vendeve të Bashkimit Evropian, por edhe përtej.

Të mësuarit

Të mësuarit dhe ngritja e vazhdueshme profesionale e studentëve janë masat e suksesit tonë.

Fleksibilitet

Fleksibiliteti karakterizon të gjitha përpjekjet tona për të qenë të suksesshëm dhe lehtë të adaptueshëm për nevojat e tregut në epokën e revolucionit digjital.

Diversiteti

Diversiteti dhe gjithëpërfshirja e mundësojnë punën ekipore dhe shkëmbimin e ideve për të mirën e Akademisë.

Inovacioni

Inovacioni është pasioni ynë. Falë kombinimit të teorisë dhe pjesës praktike në laboratorët profesional, British College of Sciences po bën sensacion në krijimin e “start up” dhe plasimin e produkteve e shërbimeve në tregjet ndërkombëtare.

Shkëmbimi i ideve

Shkëmbimi i lirë i ideve i bazuar në respekt të ndërsjellë dhe debat të hapur, synon të nxisë mendimin kritik, zbulimet dhe përgjegjësinë sociale.

Punonjësit tanë

Punonjësit tanë janë aseti ynë kryesor. Çmojmë përkushtimin, kreativitetin, angazhimin profesional dhe mësimin e vazhdueshëm tek secili prej tyre.

Llogaridhënia

Llogaridhënia na bën të jemi përherë përgjegjës ndaj studentëve, njëri-tjetrit dhe publikut.

Partnerët tanë