×

Aplikimi është bërë me sukses.
Shumë shpejt stafi i BCS do të ju kontaktoj.
Ju faleminderit.

Kthehu tek Kryefaqja
×

Diçka shkoi gabim gjatë procesit të aplikmit
Provoni përsëri.

Kthehu tek Kryefaqja

I/E nderuar,

Aplikimi juaj mund të behet vetëm pas ngarkimit (upload) të dy dokumenteve - Letrës motivuese dhe CV-së.

Ju lutem ngarkoni ato dhe shtypni butonin Apliko.

Viti akademik 2022/23

Apliko tani

Viti akademik 2022/23

INXHINIERIA SOFTUERIKE

Qëllimi i trajnimit “Inxhinieria Softuerike” është të paraqesë një pasqyrë të shkurtër mbi konceptet themelore të inxhinierisë softuerike. Zbatimi sistematik i metodave zhvillimore garanton përfundim të suksesshëm të projekteve komplekse softuerike. Projekti konsiderohet i suksesshëm nëse implementimi i tij kryhet me kualitet të pranueshëm, në kohën e planifikuar dhe me çmimin e paraparë. Një qasje e tillë mundëson zhvillim me kualitet të lartë dhe çmime konkurruese. Gjithashtu pjesëmarrësit në këtë trajnim do të mësojnë gjuhën standarde modeluese – UML, si dhe proceset standarde për zhvillimin e softuerit.

Çka përmban trajnimi?

 • Hyrje në inxhinieri softuerike
 • Produktet softuerike
 • Etika në IS
 • Fakte rreth IS
 • Metodologjitë e zhvillimit të softuerit
 • Waterfall Development
 • Rapid Application Development
 • Agile Development
 • Identifikimi i projektit
 • Analiza e fizibilitetit
 • Fizibiliteti teknik
 • Fizibiliteti ekonomik
 • Përcaktimi i kërkesave
 • Teknikat e analizës së kërkesave
 • Teknikat e grumbullimit të kërkesave
 • Analiza e Use Case
 • Elementet e Use Case
 • Llojet e Use Case
 • Krjimi i Use Case
 • Data Flow Diagramet
 • Elemente të data flow diagrameve
 • Elemente të data flow diagrameve
 • Leximi i data flow diagrameve
 • Përdorimi i data flow diagrami për definimin e proceseve të biznesit
 • Krijimi i data flow diagrameve
 • Modelimi funksional
 • Modelimi i proceseve të biznesit me Diagramet e Aktivitetit
 • Modelimi i Use Case diagramit
 • Modelimi Struktural
 • Diagrami i klasave
 • Elementet diagramit të klasave
 • Modelimi i diagramit të klasave
 • Diagramet e sjelljes
 • Elementet dhe modelimi i diagrameve të sjelljes
 • Diagrami i sekuencës
 • Diagrami i gjendjes
 • Tranzicioni prej kërkesave në dizajn të sistemit
 • Elementet e dizajni të arkitekturës
 • Krijimi i dizajnit të arkitekturës
 • Specifikacioni i harduerit dhe softuerit
 • Menaxhimi i programimit të proceseve
 • Dokumentimi
 • Llojet e dokumentimit
 • Mirëmbajtja e sistemeve
 • Zhvillimi i testeve
 • Testimi i njësive
 • Testimi i komponentëve
 • Testimi automatik i aplikacioneve (ueb dhe desktop)
 • Testimi i përfundimtar.

Çka përfitoni nga ky trajnim?

 • Njohuri moderne për të “menduarit në objekte” dhe procese
 • Mundësi për punë praktike
 • Çertifikatë që njihet edhe jashtë vendit
 • ECVET kredi

Kush mund të jetë pjesë e trajnimit?

 • Personat me njohuri elementare të punës me kompjuter
 • Personat me njohuri elementare të gjuhës angleze
Rezervo

Kohëzgjatja

45 ore

Çmimi

199€