×

Aplikimi është bërë me sukses.
Shumë shpejt stafi i BCS do të ju kontaktoj.
Ju faleminderit.

Kthehu tek Kryefaqja
×

Diçka shkoi gabim gjatë procesit të aplikmit
Provoni përsëri.

Kthehu tek Kryefaqja

I/E nderuar,

Aplikimi juaj mund të behet vetëm pas ngarkimit (upload) të dy dokumenteve - Letrës motivuese dhe CV-së.

Ju lutem ngarkoni ato dhe shtypni butonin Apliko.

Viti akademik 2022/23

Apliko tani

Viti akademik 2022/23

DIZAJNIMI DHE ZHVILLIMI I DATABAZAVE

Ky trajnim ofron një hyrje në dizajnimin dhe zhvillimin e bazës së të dhënave. Përmes tij ju do të mësoni për konceptet themelore të sistemeve të bazës së të dhënave, të kuptuarit e algjebrës relacionale, modeli konceptual, modelin e të dhënave, hartimin e bazës së të dhënave fizike dhe manipulimin e të dhënave përmes gjuhës SQL.

Përshkrimi

Trajnimi do të fillojë me një shtjellim historik të zhvillimit të bazës së të dhënave nga sistemet e fajllave në sistemet e bazave të të dhënave relacionale. Me anë të shembujve konkret, ndjekësit e trajnimit do të njoftohen edhe për dizajnin e bazës së të dhënave.

Çka përmban trajnimi?

 • Kuptimin për bazat e të dhënave
 • Bazat e të dhënave relacionale
 • Arkitektura e bazave të të dhënave
 • Varësia e të dhënave
 • Programimi procedural dhe jo-procedural
 • Terminologjia e modelit relacional (Key, Integrity, Views)
 • Sistemet për menaxhimin e bazave të të dhënave (DBMS)
 • Kuptimi i manipulimit me të dhëna në SQL
 • Procesimi i një dhe më shumë tabelave
 • Funksionet në SQL (Funksionet me data dhe kohe,
 • konvertim te tipit te varibleva)
 • Përdorimi i komandave për agregim të të dhënave
 • Operatorët dhe klauzat në SQL
 • Problemi me redundance
 • Kuptimi i varshmërisë funksionale (Functional Dependency)
 • Dekompozimi i të dhënave
 • Kuptimi i normalizimit të të dhënave (Normal Forms)
 • Pastrimi i ER diagramit
 • Krijimi dhe fshirja e skemës (schema)
 • Krjimi i tabelave (strukturës)
 • Modifikimi i strukturës së tabelës dhe fshirja e tabelës
 • Krijimi dhe fshirja e views
 • Krijimi dhe fshirja e Indexave
 • Kuptimi i menaxhimit të transaksioneve
 • Kontrolli i konkurrencës
 • Kuptimi i backup dhe recovery

Çka përfitoni nga ky trajnim?

 • Njohuri mbi konceptet themelore të sistemeve për menaxhimin e bazës së të dhënave dhe modelin relacional të bazës së të dhënave
 • Njohuri rreth dizajnimit të bazës së të dhënave duke përdorur modelin relacional të të dhënave dhe normalizimin bazë
 • Mundësi për punë praktike
 • Certifikatë që njihet edhe jashtë vendit
 • ECVET kredi

Kush mund të jetë pjesë e trajnimit?

 • Personat me njohuri elementare të punës me kompjuter
 • Personat me njohuri elementare të gjuhës angleze
Apliko

Kohëzgjatja

45 ore

Çmim1

199€